3231 South Main Street Harrisonburg, VA 22801 (540)433-7335